HTML CSS JAVASCRIPT ANGULAR

Javascript Veri Türleri


Javascript Veri Türleri

Veri Türü Nedir?

İnsanlardan farklı olarak bilgisayarlar, 1234 ve abcd arasındaki farkı anlayamazlar. Yani hangisi sayı, hangisi metin bunu ayırt edemezler.

Veri türü, değişkenler içinde saklanacak verinin türüne göre sınıflandırılmasıdır. Veri türleri her programla dili için oldukça önemli bir kavramdır.

Bir uygulama geliştirirken değişken içinde saklanan verinin türünü önceden belirtiriz. Böylece bilgisayar verinin saklanacağı bellek alanını buna göre ayırır.

JavaScript değişkenleri çok farklı veri türlerini tutabilir. JavaScript programlama dilinde başlıca veri türleri sayı (number), metin(string) ve nesne (object) türleridir.

 

var agirlik = 25; // sayı
var websitesi = "uzmanimakademi.net"; // string
var kisi = {ad: "ali", soyad:"veli"}; // nesne

Veri Türü Kavramı

Veri türü programlamada önemli bir kavramdır. Sadece JavaScript'e özel bir ifade değildir.

Bir değişken üzerinde işlem yaparken onun veri türünü bilmemiz gerekir.

Veri türleri olmadan aşağıdaki gibi işlemleri bilgisayar çözemez:

var sonuc = 20 + "araba";

Yukarıdaki işlem mantıklı bir işlem değildir. Matematik derslerinde hocaların dediği gibi elma ile armutu toplayamazsınız.

Yukarıdaki işlem hata vermez fakat bir toplama işlemi gerçekleşmez, string birleştirme işlemi gerçekleşir ve sonuç şu şekilde görüntülenir: 20araba

Fakat aşağıdaki işlem, yukarıdaki işleme göre daha farklıdır:

var sonuc = "20" + "araba";

Bunun sebebi 20 sayısı "20" şeklinde tırnak içinde yazıldığında bilgisayar bunu artık string olarak kabul eder.

Bir string ile sayının toplanmasının sonucu string değer doğurur:

Örnek

var x = 20 + "araba";

Kendin Dene »

JavaScript ifadeleri soldan sağa doğru işletir. Farklı işlemler farklı sonuç üretir:

Örnek

var x = 20 + 10 + "araba";

Kendin Dene »

Yukarıdaki işlemin sonucu:30araba

 


JavaScript Türleri Dinamiktir

JavaScript dinamik türlerere sahiptir. Bunun anlamı, Aynı JavaScript değişkeni farklı veri türlerini tutabilir.

Örnek

var x;       // undefined
var x = 10;     // Şuan veri türü sayı
var x = "Ali";   // Şuan veri türü string

Aynı değişkeni farklı ifadelerde farklı veri türlerine dönüştürmek mümkündür.


JavaScript String (Metin)

Bir string harf, sayı gibi karakter bileşenlerinden oluşan türdür.  Örneğin "Ali Veli", "Numara13", "abc" birer string türdür.

JavaScript programlama dilinde string veri türü tırnak içinde yazılır. Bu tırnak çift veya tek olabilir:

Örnek

var websitesi = "uzmanimakademi.net";
var websitesi = 'uzmanimakademi.net';

JavaScript Number (Sayı)

JavaScript programlama dilinde sadece tek tür sayı vardır.

Bir değişkene sayılsal değer atanıyorsa bu değer tırnak içinde yazılmaz.

Sayılarda ondalık bölüm nokta ile yazılır:

Örnek

var sayi1 = 10;
var sayi2 = 9.99;

JavaScript Boolean (Doğru/Yanlış)

Boolean veri türü sadece iki değer alır: true (doğru) ve false (yanlış)

Örnek

var ogrenciMi = true;
var aktifMi = false;

Boolean veri türü genelde koşul ifadelerinde kullanılır.

Koşul ifadeleri ile ilgili ilerleyen derslerde daha fazla bilgi verilecektir.


JavaScript Array (Dizi)

Eğer elinizde birbiriyle ilişkili bir grup veri varsa bu verileri Array adı verilen yapılarda saklarız.

JavaScript dizi yapıları köşeli parantez ile oluşturulur. Dizinin elemanları virgül ile ayrılır.

Aşağıdaki örnek arabalar adında bir dizi oluşturur. Bu dizi 4 elemana sahiptir.

Örnek

var arabalar = ["Ford","Fiat","BMW","Mercedes"];

Kendin Dene »

Array içindeki elemanları saymaya sıfırdan başlarız. Yani Ford dizinin ilk elemanı [1], son elemanı Mercedes  markası [3] indeks numarasına sahiptir.


JavaScript Object (Nesne)

JavaScript nesneleri süslü parantez {} ile oluşturulur.

Nesnenin özellikleri özellik:değer şeklinde virgül ile ayrılılarak yazılır.

Örnek

var kisi = { ad:"Ali", soyad:"Veli", yas: 40};

Kendin Dene »

Bu örnekte kisi adında bir nesne oluşturulmuştur. Bu nesnenin 3 özelliği vardır: ad , soyad , yas

İlerleyen derslerde JavaScript nesneleri ile ilgili daha fazla bilgi verilecektir.


JavaScript typeof Operatörü

JavaScript typeof operatörü JavaScript değişkeninin veri türünü bulmak için kullanılır.

typeof operatörü değişkenin türünü döndürür.

Örnek

typeof "ali veli"; // string döndürür
typeof 123; // number döndürür

Kendin Dene »


İlkel Veri  (Primitive Data)

Bir veri türü sadece tek bir değer saklıyor ve özellikleri yoksa ilkel veri  olarak adlandırılır.

typeof operatörü aşağıdaki ilkel veri türlerini döndürür:

 • string
 • number
 • boolean
 • null
 • undefined

Örnek

typeof "Ali"       // "string" döndürür
typeof 3.14        // "number" döndürür
typeof true        // "boolean" döndürür
typeof false       // "boolean" döndürür

Kendin Dene »


Karmaşık Veri (Complex Data)

JavaScript typeof operatörü  aşağıdaki iki karmaşık türü döndürür:

 • function
 • object

Örnek

typeof [1,2,3,4,5]; // object döndürür 
typeof {ad:'ali', yas:35}; //object döndürür 
typeof function fonksiyonum(){}; // function döndürür

Kendin Dene »

typeof Array yani dizi için object döndürür. Çünkü array bir nesnedir.


JavaScript undefined

JavaScript programlama dilinde, bir değişkene değer atanmazsa, bir değişkenin değeri yoksa undefined olarak ifade edilir.

JavaScript typeof operatörü değer atanmamış değişkenler için undefined türünü döndürür.

Örnek

var kişi; //Bu değişkenin değeri undefined'tır, türü undefined'tır.

Kendin Dene »


Boş Değer

Bir değişkene boş değer atamak mümkündür.

Boş değer undefined anlamına gelmez. Boş değerin veri türü string'tir.

Örnek

var araba =""; // değişkenin değeri boştur fakat veri türü string'tir.

JavaScript Null

JavaScript'te Null hiçbir şeydir.  Null hiç bir değer taşımamasına rağmen türü object yani nesnedir.

Null türünü doğrudan kullanmazsınız. Fakat yapılan bazı işlemlerin sonucunda Null değer dönebilir.

Örnek olarak, bir veritabanından veri çektiğinizi düşünün. Örneğin numarası 10 olan ögrencinin verilerini çekmek istiyorsunuz.

Fakat veritabanında 10 numaralı bir öğrenci yok. İşte bu durumda size dönen değer Null değeridir.

Örnek

var ogrenci = null; //değer null fakat veri türü object, nesnedir.

Anlamadığınız bir konu mu var?

Konu ile ilgili sorunuzu uzmanim.net'e sorabilirsiniz: uzmanim.net'e sor!